Skip to main content
Article
De missie in Uruzgan als Strategisch Narratief
Atlantisch Perspectief (2011)
 • George Dimitriu, Netherlands Defence Academy
 • Beatrice de Graaf, Leiden University
Abstract

In dit artikel willen we stilstaan bij het belang van maatschappelijk draagvlak in westerse democratieën voor langdurige missies, waarbij de primaire landsbelangen niet direct op het spel staan en waarbij de noodzaak tot oorlogsvoering niet buiten kijf staat. We nemen de ISAF-evaluatie als uitgangspunt, maar willen het punt uitwerken dat in deze evaluatie buiten beschouwing is gelaten: de relatie tussen troepeninzet voor missies en het maatschappelijke draagvlak. Die relatie krijgt vorm in publieke en politieke debatten, in lobby's en stemmingen in de Kamer. Er is inmiddels een rijk onderzoeksveld ontstaan rond vraagstukken van maatschappelijk draagvlak, publieke opinie en oorlogsvoering. Uit onderzoek blijkt dat 'draagvlak' niet een statische of onbeinvloedbare grootheid is ('de publieke opinie is tegen'), maar dat bewindslieden, politici en beleidsmakers hier wel degelijk invloed op hebben wanneer ze in staat blijken een zorgvuldig doordacht 'verhaal' - ofwel een strategisch narratief - consistent uitdragen. Daarin moeten zowel de redenen, doelen en belangen van de missie zijn verwoord. We willen uitgaande van die literatuur, die hieronder uitvoeriger uit de doek wordt gedaan, eerst ingaan op de kenmerken van zo'n consistent strategisch narratief. Vervolgens zullen we ons afvragen of en hoe parlementaire democratieën zo'n eenheidsverhaal kunnen uitdragen.

Keywords
 • ISAF,
 • NATO,
 • NAVO,
 • OEF,
 • Uruzgan,
 • TFU,
 • COIN,
 • Counterinsurgency,
 • strategische communicatie,
 • strategisch narratief,
 • strategic communication,
 • strategic narratives,
 • politieke communicatie,
 • publieke opinie
Publication Date
Fall November 3, 2011
Citation Information
George Dimitriu and Beatrice de Graaf. "De missie in Uruzgan als Strategisch Narratief" Atlantisch Perspectief (2011)
Available at: http://0-works.bepress.com.library.simmons.edu/george_dimitriu/12/